डा. केसी द्धरा बालुवाटार घेराउ, ६०१ सांसदहरुलाई संग्रौलाको प्रश्न !

काठमाडौँ। डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरेको भन्दै आज शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन् ।

पटक पटक सरकारको सकारात्मक आश्वासन पाएर अनशन तोड्दै आएका डा.केसीले प्रदर्शनकारीहरुको विचमा बोल्दै फेरी नवौ पटक अनशन बस्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

8f s];Låf/f afn'jf6f/df k|bz{g lrlsT;f If]qdf ePsf] ljs[lt / a]lyltlj¿4 cf7 k6s;Dd cgzg a;L n8b} cfPsf 8f uf]ljGb s];Ln] cfˆgf ;dy{s;lxt zlgaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df k|bz{g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउका क्रममा लेखक खगेन्द्र सँग्रौलाले लोकतन्त्रमा लोकमानलाई लोकमान बनाउनेसँग मुख्य सरोकार रहेको   भन्दै यसमा  ६०१ सांसदहरु को दायित्व के हो ? भनेर सांसद माथी प्रश्न तेस्र्याएका थिए । यस विषयमाथी सांसदहरुले ओठ नखोली बस्नु लोकतन्त्रको अपमान हुनु हो, उनले भने ।

प्रदर्शनमा १०० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । प्रदर्शनकारीहरुलाई सुरक्षा दिलाउन सेना परिचालन भएका थिए ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice