पोल्याण्ड भ्रमण सकेर राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन संरचनासम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलन(कोप २४) मा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, उच्च सरकारी अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखलगायत विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा पुग्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले २१ तोपको सलामी अर्पण गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पोल्याण्डको क्याटविस शहरमा यही मङ्सिर १६ गतेदेखि शुरु भई २८ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनको उद्घाट्न सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

भ्रमण दलमा सहभागी वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विमानस्थलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।

/fi6«klt e08f/L :jb]z lkmtf{
kf]NofG8df ePsf]] ;+o’Qm /fi6«;+3Lo hnjfo’ kl/jt{g ;+/rgf;DaGwL dxf;lGwsf] kIf /fi6«sf] @$cf}F ;Dd]ng -sf]k @$_df efu lnP/ :jb]z kms{g’ ePsf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L laxLaf/ lqe’jg cGt/f{li6«o ljdfg:yndf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
X
Type to search